ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ភក្តី ម៉េងស្រ៊ាង (Pheakdey Mengsreang)

Hospital Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ចាំង ជីងសុង (Taing ChingSong)

Phone Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ធីម ប៊ុនហូវ (Thim Bunhuv)

Travel Agency Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ យ៉ង់ ប៊ុនឡេង (Yong Bunleng)

Animal Farm Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ លី ហ៊ួ (Ly Huo)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ឹក សុវណ្ណរតនៈ (Nhik Sovanrothanak)

Library Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ អឿន ដាវីដ (Oeun David)

BigBike Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សាន មុនីអក្ខរា (San Monyakkhara)

គេហទំព័រ I7 Movies

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ គៅ សុភត្រ្តា (Koev Sopheaktra)

THE KDEY FOODIE

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Android Programming I
បង្កើតដោយ៖ មាន​ ភក្ដី (Mean Pheakdey)

Book Store Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ គង់​ ច័ន្ទរក្សា​ (Kong Chanraksa)

Car Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ អ៊ាវ ផានិត (Eav Pheanith)

Clothing Online Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឈាន សីហា (Chhean Seyha)

Hospital Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន ចាន់ឆៃហុង (Sorn Chanchhaihong)

គេហទំព័រ TUTU Bookshop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ សែន សុគន្ធា (Sen Sokunthea)

Testing Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ នុច ចំណាន (Nuch Chamnan)

ANT Coffee Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ប៉េ ពន្ឋរាយ (Pe Punreay)

គេហទំព័រ Stylizh

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ជេត ជីវី (Cheth Chivy)

គេហទំព័រ Ponlork Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉េន ម៉ារ៉ា (Yen Mara)

គេហទំព័រ K&N Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ណំ គីនី (Nom Kiny)

គេហទំព័រ SL Shoes Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ឡង់ សុខលីវ (Lang Sokliv)

Electric bill and Water bill Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផាន លីហ៊ (Phan Ly Hor)

Motor Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ទូច សុធា (Touch Sothea)

គេហទំព័រ Angkor Cycle

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ផាន លីហ៊ (Phan Ly Hor)

គេហទំព័រ Beauty Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ វ៉េង លីហ្សា (Veng Liza)

Digital Clock

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឆន វិឆ័យ (Chhorn Vichhai)

Book Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សាន មុនីអក្ខរា (San Monyakkhara)

គេហទំព័រ SH Film

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ យ៉ង់ សីហា (Yorng Seyha)

គេហទំព័រ DaHouse Cafe

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ផេង​ ឆដា (Pheng Chhorda)

គេហទំព័រហាងលក់នាឡិការដៃ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ អេង ភីរម្យ (Eng Phirom)

គេហទំព័រ MORODOK REAL ESTATE

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ស៊ីម ពន្លឺ (Sim Punleu)

English School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ចាំង ជីងសុង (Taing ChingSong)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ នុច ចំណាន (Nuch Chamnan)

គេហទំព័រ ពិភពម្ហូបនិងបង្អែម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ង់ សីហា (Yorng Seyha)

គេហទំព័រ វីអូ ម៉ាត (Vio Mart)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ព្រឿង ជីសូរ (Proeung Chiso)

គេហទំព័រ LISZTO

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ អាន រចនា (An Rachna)

Point Of Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Android Programming I
បង្កើតដោយ៖ អូន ម៉ារ៉ា (Aun Mara)

គេហទំព័រ ហាងលក់នាឡិកាសុធា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ វុត្ថា សុធា (Vutha Sothea)

គេហទំព័រ Shine Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ាង ស្រីឡែន (Heang Sreylen)

Movie Theater Managment System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ មាន​ ភក្ដី (Mean Pheakdey)

Charlie Travel Agency

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ សុន ចេងឆាយ (Sun ChengChhay)

គេហទំព័រ Cube Game Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ស៊ូ សុតារា (Sou Sodara)

គេហទំព័រ Rean Louk

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ សុខ លាងស៊ីវ (Sok LeangSiv)

គេហទំព័រ Prim Store

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ វុត​ សុផាន់ណា (Vouth Sophanna)

ការរចនាគេហទំព័រ Seven Bookstore

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ វណ្ណ ណាទេពី (Vann Natepy)

ការរចនាគេហទំព័រ Cambodia Airline

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ គង់​ ច័ន្ទរក្សា​ (Kong Chanraksa)

គេហទំព័រ Healthy Cambodia

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ អឿ លីហេង (Oeur LyHeng)

គេហទំព័រ និសា Decoration

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ដារ៉ា សុវិត្តា (Dara sovita)

គេហទំព័រ Logitech G

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ទេស ម៉េងស៊ឺ (Tes MengSeu)

គេហទំព័រ August Cafe

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុយ ស៊ុននិកា (Suy Sunnika)

គេហទំព័រ Anajak HD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ថា វឌ្ឍនា (Tha Vathana)

គេហទំព័រ Online Clothing Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ូ សុខហេង (Hou SokHeng)

គេហទំព័រ AnimeNoSekai

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ផល រស្មី (Phall Reaksmey)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាន់​ ហាងសាផូ (Tan HangSapho)

គេហទំព័រ Sol Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ សាត សល់ (Sat Sol)

គេហទំព័រ សម្រស់​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ អ៊ន សុណាវី (Orn Sonavy)

គេហទំព័រ Yellow Mobile Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ លី​ ម៉េងងួន (Ly Mengngoun)

Library Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សុខ លាងស៊ីវ (Sok LeangSiv)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស្វាត ម៉ានិត (Svat Manith)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ គង់​ ច័ន្ទរក្សា​ (Kong Chanraksa)

គេហទំព័រហាងលក់បន្លែអាយហ្វាម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ យ៉ុន សុភាព (Yun Sopheap)

ការរចនាគេហទំព័រ ធី អេស អនឡាយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សុង វុទ្ឋទី (Song Vuthty)

ការរចនាគេហទំព័រ SPT AUTO CAR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

ការរចនាគេហទំព័រហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ងូវ អ៊ុយផេង (Ngov UyPheng)

គេហទំព័រ Pink Bouquet Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ លី កំសាន់ (Ly Komsann)

គេហទំព័រហាងលក់ទូរស័ព្ទសុខជា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ តាំង សុខជា (Tang Sokchea)

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់ស្បែកជើងបុរសនិងនារី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ យឿន ឆៃយ៉ា (Yoeun Chhaiya)

ការរចនាគេហទំព័រ តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តកំពត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

ការរចនាគេហទំព័រភូមិ​កំសាន្ត​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ វ៉ើន គឹមសើ (Voem Kimsoer)

ការរចនាគេហទំព័រ ក្រុមហ៊ុន វណ្ណា គ្រុម

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ យឿន យ៉ាន (Yeourn Yan)

គេហទំព័រហាងលក់​ទូរសព្ទ លីហ៊

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ឌិន លីហ៊ (Din Lyhor)

ការរចនាគេហទំព័រ Mr. OpenMind Shopping Dress Fashion

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ទី សុភី (Ty Sophy)

ការរចនាគេហទំព័រ Cambodia Fresh News

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សឿង សុភាព (Soueng Sopheap)

Staff Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ម៉ម ចាន់វិឆៃ (Mam Chanvichay)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ផាន ឆាយហ្វុង (Phan Chhayfong)

ការរចនាគេហទំព័រ RED DEVIL NEWS

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ទូច គៀងដេវីត (Touch Keang David)

ការរចនាគេហទំព័រ សារ​ព័ត៌មាន​នង្គ័ល

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
បង្កើតដោយ៖ ស៊្រុន លាវ (Srun Leav)

Game Tic Tac Toe

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ បោង រ៉ាវីត (Borng Ravit)

Computer Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ ភូមរ៉ា (Chan Phumra)

PC Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផាន់ សុធីរោ ( Phann Sothyro)

Authenticator

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លាម លីសុផារ៉ា (Leam Lisophara)

Library Controller System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឃុន ម៉ាឡែន (Khun Malen)

Hight School Coffee And Tea

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ លី ជីគង់ (Ly Chikong)

Vireak’ s Bookshop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន វីរៈ (Sun Vireak)

Record Daily Revenue and Expense System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឃ្លោក ចំរ៉ាត់ (Khlok Chamratt)

POPCORN TIMES

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រឿន ប៉ហាយ (Rouen Porhay)

McDonald's Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ហុង សុជាតិ (Hong Socheat)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាំង ប៉ុនធឿន (Tang Ponthoeun)

ការរចនាគេហទំព័រ MOVIE CLUB

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ជិន សុវណ្ណមិនា (Chen SovanMinea)

ការរចនាគេហទំព័រ Khmer Music

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ឆយ ដានី (Chhoy Dany)

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់ម៉ូតូ NBR

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ នន​ បូរិន (Non Borin)

ការរចនាគេហទំព័រ Home Soccer Sport

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ប៉ែន សាវុឌ្ឈ (Pen Savuth)

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជួន សុភក្រ្ត័ (Choun Sopheak)

ការរចនាគេហទំព័រ ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ ហៃមី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី (Mat Souhaimy)

Restaurant Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផង់ ឆេងគីម (Phong Chhengkim)

ការរចនាគេហទំព័រ ព័ត៌មាន DLN News

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុំ បូរម្យ (Oum Borom)

Alexa's Mart Management system

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឃួន អាឡិចហ្សា (Khoun Alexa)

ការរចនាគេហទំព័រ ព័ត៌មាន​អ្នកអាចដឹង

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ប៉ាត សុវឌ្ឍនៈ (Pat Sovotanak)

Naro's in-store products management system

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វ៉ន ណារ៉ូ (Vorn Naro)

Mart Management system

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ កឿន ដូច (Kourn Doch)

ការរចនាគេហទំព័រ ភោជនីយដ្ឋាន The Chef

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ នៅ ពណ្ណរាយ (Nouv Ponnreay)

ការរចនាគេហទំព័រ Piseth Bookshop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ នួន ពិសិដ្ឋ (Nuon Piseth)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង MART

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ មាស សិលា (Meas Sila)

Online Burger Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រ៉ន គឹមហ៊ុយ (Ran Kimhuy)

ការរចនាគេហទំព័រ Sambo Modern Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សាប់ សំបូរ (Sab Sambo)

វចនានុក្រមអង់គ្លេស

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផេង សេងវុទ្ឋី (Pheng Sengvuthy)

ការរចនាគេហទំព័រ រ៉ាវុធហាងលក់​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ សុខ រ៉ាវុធ (Sok Ravuth)

ការរចនាគេហទំព័រ រក្សាលក់ឡាន ១៦៨

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ ជួន រក្សា (Chuon Raksa)

ការរចនាគេហទំព័រ Mongkol Hotel & Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងអ័ង (Ung Meng Orng)

ការរចនាគេហទំព័រ Angle Hotel & Resort

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Website Design with CSS + Bootstrap
បង្កើតដោយ៖ វឿន រដ្ឋា (Voeun Ratha)

ភោជនីយដ្ឋានពន្លឺ​ចន្ទ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ HTML
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

Computer Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ឆាយ លីន (Chhay Lin)

Football Payment Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ដារ៉ូត (Lach Darot)

Product Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស្រេង បូណា (Sreng Bona)

Data Synchronizer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អូន ម៉ារ៉ា (Aun Mara)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ភេសជ្ជៈ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ កៅ បញ្ញា (Kao Panha)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ក្រិត តុលា (Krith Tola)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡៃ ធូរ៉ា (Lai Thoura)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សុខ វត្ថា (Sok Votha)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ខេម ទិត (Khem Tith)

Pawn Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សាយ សុផាន់ណារ៉ុង (Say Sophannarong)

Daily Payment

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ មីណុត (Prom Minuth)

Computer Shop Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាំង ជិញថាយ (Tang ChingThay)

Windows Phone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន គា (Sorn Kea)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡៃ ធូរ៉ា (Lai Thoura)

Student Managment System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ មីណុត (Prom Minuth)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​់បុគ្គលិក

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វ៉េត ដាវីត (Vet Davit)

Speech Recognition and Remote

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ យុត សុផានិត (Yut Sophanet)

Pawn Shop Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សាយ សុផាន់ណារ៉ុង (Say Sophannarong)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ SQL Server for Developer
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឃី (Kann Khy)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ន់ ណាំហ័ង (Houn Namhorng)

Phone Shop Management Syst

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជា សេង ហាក់ (Chea Seng Hak)

ផ្ទះបូរី

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ លន់ បូរីរតនៈ (Lon Borey Rathanak)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វុឌ្ឍ អាទិត្យកំលាំងឯក (Vuth Athithkamlangek)

Staff Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡូវ ហុងថវិកា (Lov Hong thakvika)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡូវ ហុងថវិកា (Lov Hong thakvika)

Student Information System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សុខ​ ហៃ (Sok Hai)

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជា សេង ហាក់ (Chea Seng Hak)

Harvest Moon Festival

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡាយ បញ្ញា (Lay Panha)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ី វណ្ណរិទ្ឋ (Hy Vannarith)

Computer Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ី វណ្ណរ៉ា (Hy Vannara)

របៀប​បង្កើត New Partition Hard Drive

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ (Chhan Path Yuth)

របៀបលាក់ Drive តាមរយៈ CMD

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល (Sambath Vuthyvongvisal)

Mail Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លាម លីដារ៉ា (Leam Lidara)

FTP Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ លាម លីដារ៉ា (Leam Lidara)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សួន និរោធ (Soun Niroth)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ​ផ្នែក​ទេសចរណ៍

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សុត សុភាន់ (Sot Sophoann)

Mini Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពីហាងកាហ្វេ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

POS Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ចេង គង់ (Cheng Kung)

Khmer Angkor Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងសេង (Oeng Mengseng)

ការស្តតរចនា​ទស្សនាវដ្ដី​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនឡុង (Heng Bunlong)

ការផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ផកម្មផ្សេងៗ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ សរ ពិសិដ្ឋ (Sor Piseth)

​ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ Karaoke

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ឡាច សីហា (Lach Seyha)

Flappy Bird

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សៀង សុធារ៉ា (Sieng Sotheara)

School Management Software

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

Staff Management Software

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សារុន រ័ត្នបញ្ញា (Sarun Rathpanha)

Student management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

អ្វីទៅជា​កុំព្យូទ័រ ?

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ វ៉ា សារ៉ាន់ (Va Sarann)

Memory Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

Java Executable File Builder

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ទុម សកល (Tum Sakal)

Dictionary

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គង់ ម៉េងហួរ (Kong Meng Hour)

Bus Reservation SyStem

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សៀង សុធារ៉ា (Sieng Sotheara)

Scramble Words

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា (Rith Leakmonyta)

Movie Ticket Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា (Rith Leakmonyta)

ការ​សិក្សា​ពី Active Director

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Networking
បង្កើតដោយ៖ នៅ ណារិទ្ឋ (Nao Narith)

Orggy Family Running Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ (Chum Sopanhapich)

Memory Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ (Chum Sopanhapich)

KeaCatchBall

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន គា (Sorn Kea)

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម cocacola

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ វង្ស (Nhar Vong)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ចេង សុកណេង (Cheng Sokneng)

Game Puzzle

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ចេង សុកណេង (Cheng Sokneng)

គន្លះ​សំខាន់​ៗ​សម្រាប់​អ្នករៀន IT

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន (Chor Ran)

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម Smart

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យ៉ិ ឆៃយ៉ា (Yi Chhai Ya)

PAYING FOR RENT HOUSE

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ហួន សុជាតិបញ្ញា (Houn Socheatpanha)

​កម្មវិធី​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Illustrator
បង្កើតដោយ៖ តិច ហុក (Tech Hok)

Ant Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ លី ហុង (Ly Hong)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះសំណាក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

Game Random Picture

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ទូច អេងហៀង (Touch EngHeang)

​សារៈ​សំខាន់ ២ យ៉ាង​នៃការ​ប្រើ Command “ Attrib "

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ពិន ពិសិដ្ឋ (Pin Piseth)

សំអាងការ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ គ្រីល រតនា (Krel Rotna)

កម្មវីធី​គ្រប់គ្រង​ទំនិញ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ូវ វណ្ណៈ (Hov Vannak)

MYBee Phone Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ហេង ពេងលាប (Heng Pengleab)

ChatSystem

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គួច កំណប់ (Kuoch Kamnab)

Photography Studio

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ខូវ អៀហាង (khov Ea Hang)

Books Store Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Java Programming
បង្កើតដោយ៖ ផេន ភារិទ្ឋិ (Phen Phearith)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​បណ្ណាល័យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សឿង សែ (Soeung Se)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ យូឡុង (Hak Youlong)

CRT Dictionary English-Khmer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជុំ រដ្ឋា (Chum Ratha)

​គ្រប់គ្រង​ការលក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

ការយល់ដឹងពី​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ ប៉ុល សុធានី (Pol Sotheany)

ការណែនំា​ឲ្យ​ស្គាល់​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ Vannak Sovanda (Vannak Sovanda)

ការបញ្ជា Desktop ដោយ​ប្រើ Teamviewer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ នី សុជាតិ (Ny Socheat)

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​កុំព្យូទ័រ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Computer Fundamental
បង្កើតដោយ៖ អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន (Un BunRoth)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ៅការសំណង់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ តែ ប៉ោជៀក (Teo Paocheak)

Song Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ឡេង ភក្តី (Leng Pheakdey)

StarMart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សួង រ៉ាម៉ន (Soung Ramorn)

Random Phone Number (Lucky Draw)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឈួន រាសី (Chhuon Reasey)

ការរចនាសត្វព្រៃ រូបភាព​បែបជា Fantasy

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ អេង វាសនា (Eng Veasna)

​គ្រប់គ្រង​ការលក់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡាយ គីម ឡុង (Lay Kim long)

​គ្រប់គ្រង​នៃការលក់ទំនិញ Home Café

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនធួក (Heng Bunthuok)

​ប្រព័ន្ធ​ចុះ​ឈ្មោះ​សិស្សនៅសាលាអាន

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ាន ភក្តិ (Hean Pheak)

ការរចនាពីរបៀបទុកដាក់​សម្ភារ​បរិក្ខា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ កង ចាន់រ៉ា (Kang Chanra)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET for Beginner
បង្កើតដោយ៖ តែ ប៉ោជៀក (Teo Paocheak)

Picture Name

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ គឹម សូឡី (Kim Solei)

វចនានុក្រមអង់គ្លេស-​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គឹម សូឡី (Kim Solei)

Computer Store System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស៊ឹម សុវណ្ណដែត (SEM SovanDeth)

ហូមស្វីតរៀលអ៊ីស្ទេត

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ កន ប្រសិទ្ឋិ (Korn Praseth)

ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ CSS Web Design
បង្កើតដោយ៖ ម៉ាន ហ្វីណាសៀត (Man Finaseat)

អង្គរបៀរ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន សៅ (Sun Sao)

គំនូរតុក្កតា

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ ផេង តុលា (Pheng Tola)

Design Modern HOME (N.A Paris 3 Style)

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Adobe Photoshop
បង្កើតដោយ៖ យូរ ខ្លឹមចាន់ (You Khlemchan)