ទូច គៀងដេវីត

ទូច គៀងដេវីត

Touch Keang David

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន