ការរចនាគេហទំព័រ RED DEVIL NEWS

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-11-16

គោល​បំណង​៖

  • ​ដោយសារ​តែ​កំណើន​ Fan Manchester United នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ច្រើន​ ដូច្នេះ គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន អំពីក្រុម Manchester United ដល់ Fan Manchester United នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ស្រាប់ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់ការអាន ។

លក្ខណ​ពិសេស ៖

  •  ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ជាភាសា​ខ្មែរ​អំពីក្រុម Manchester United
  •  ​ផ្ដល់​នូវ​តារាង​ពិន្ទុ​ Barclay Premiere League
  •  ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល​និងការប្រកួតបន្ទាប់របស់ក្រុម Manchester United តាមលំដាប់លំដោយ
  • ​បង្ហាញ​នូវ​ Man of the Match ​រៀងរាល់​ការប្រកួត

បច្ចេកទេស​និងកម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ ៖

  •  Adobe Dreamweaver CC ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  •  Adobe Photoshop CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនាលើ​រូបភាព​
  • Wowslider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា
  •  ចំពោះការ​បង្កើត​គ្រោង​ (Layout) ​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ​ HTML, HTML5, CSS និង CSS3

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

http://antstudents.com/1469/ProjectRedDevilNews/index.html