វគ្គសិក្សា​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% សម្រាប់ការមកចុះឈ្មោះសិក្សា​ជាក្រុម​ចាប់ពី ៣ នាក់ ឡើងទៅ ។
វគ្គសិក្សាម៉ោងសិក្សាតម្លៃចុះឈ្មោះ៣នាក់
ផ្នែករចនា និង បង្កើតចលនា
Adobe Photoshop CS6/CC៤០ - ៥០៦០$៤៨$
Adobe Illustrator CS6/CC៥០ - ៦០៨០$៦៤$
Adobe Flash CS6/CC៤០ - ៥០៦០$៤៨$
Adobe InDesign CS6/CC៦០ - ៧០៨០$
ផ្នែកជួសជុល Softwares, Networking និង Server
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ និងជួសជុល Softwares (Computer Fundamental)៥០ - ៦០៧០$៥៦$
Computer Network៦០ - ៧០១០០$៨០$
Windows Server 2008៦០ - ៧០១០០$៨០$
ផ្នែកបង្កើតគេហទំព័រ
HTML + HTML5 + Dreamwaver CS6/CC៤០ - ៥០៥៥$៤៤$
CSS Web Design៥០ - ៦០៨០$៦៤$
PHP & MySQL៨០ - ៩០១០០$៨០$
PHP OOP + Design Pattern + MVC៨០ - ៩០១០០$៨០$
Joomla Webmaster៤០ - ៥០៦០$៤៨$
Joomla Developer៥០ - ៦០១០០$៨០$
ASP.NET Web Development៩០ - ១០០១៥០$១២០$
ផ្នែកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
C/C++ ៤៥ - ៥០៥៩$៤៨$
C# for Beginner៥៥ - ៦០៧០$៥៦$
C# Database + Barcode Reader៦០ - ៧០១០០$៨០$
VB.NET for Beginner៥៥ - ៦០៧០$៥៦$
VB.NET Database + Barcode Reader៦០ - ៧០១០០$៨០$
Crystal Report៦០ - ៧០១០០$៨០$
SQL Server 2012 for Developer៥០ - ៦០១០០$៨០$
Android Programing
Mobile Applications Google Level 1៥៥១៥០$១២០$