វគ្គសិក្សា​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការមកចុះឈ្មោះសិក្សា​ជាក្រុម​ចាប់ពី ៣ នាក់ ឡើងទៅ ។
វគ្គសិក្សាម៉ោងសិក្សាតម្លៃ
ផ្នែករចនា និង បង្កើតចលនា
Adobe Photoshop CS6/CC៤០ - ៥០៦០$
Adobe Illustrator CS6/CC៥០ - ៦០៨០$
ផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រs
ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ និងជួសជុល Softwares (Computer Fundamental)៥០ - ៦០៧០$
ផ្នែកបង្កើតគេហទំព័រ
HTML + HTML5 + Dreamwaver៤០ - ៥០៥៥$
CSS Web Design៥០ - ៦០៨០$
PHP & MySQL៨០ - ៩០១០០$
PHP OOP៨០ - ៩០១០០$
ផ្នែកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
C/C++ ៤៥ - ៥០៥៩$
Programming with Python ៥៥ - ៦០៧០$
Java Programming ៥៥ - ៦០៧០$
C# for Beginner៥៥ - ៦០៧០$
C# Database + Barcode Reader៦០ - ៧០១០០$
SQL Server 2012 for Developer៥០ - ៦០១០០$
Android Programing
Mobile Applications Google Level 1៥៥១៥០$
Mobile Applications Google Level 2៦០ - ៧០១៥០$