សិញ ប៉សួគ៌

Sinh Porsou

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Booking Buses

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ Assignment សិស្ស​សិក្សា (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ២ នាក់ (Sinh Porsou ,Kong Bunlim )

♦ ពិពណ៌នាស្នាដែ៖
​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជូយ​សម្រួល​ដល់អ្នក ដែល​ចង់ទិញសំបុត្រឡាននៅ​ក្នុង​ការធ្វើ​ដំណើរ កាន់តែ​ងាយស្រួល​មិនចាំបាច់ទៅទិញដល់កន្លែង​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ ពិបាកនៅ​ក្នុង​ការធ្វើដំទៅទិញ ។
♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖
- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ ។
→ Admin
+ Staff (- Insert staff, - View all, - Search staff, - Update staff, - Delete staff)
+ Bus data (- Insert, - View all, - Search, - Update, - Delete)
+ Booking Data (- View all, - Research)
+ User (- Login Booking, - Invoice for user)
ពិពណ៍នាអំពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្សេងៗ​ទៀត៖
1. អាច​ធ្វើការ (Insert , view , Search , Delete , Update)
2. ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​
3. មាន Invoice សម្រាប់​អ្នកកក់
ផលវិបាក៖
- មិនអាច​ផ្លាស់ប្ដូរ Username and Password បាន
បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖
- C++ Programing Language
- Binary File
- Dev C++

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង