ភក្តី ម៉េងស្រ៊ាង

ភក្តី ម៉េងស្រ៊ាង

Pheakdey Mengsreang

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី BELTEI International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Mobile App (Flutter)