ភក្តី ម៉េងស្រ៊ាង

Pheakdey Mengsreang

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី BELTEI International University

Student Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-06-12

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ២ នាក់Pheakdey Mengsreang ,Phen Makara )

ពិពណ៌នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​និង​ការងារ​មួយចំនួនដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំ​សិក្សា​ដែល​ផ្តោត​ទៅលើ​ការជួយ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សានុសិស្ស​ក្នុង​សាលារៀន​ដែល​មានមុខងារ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ការជួយ​ឲ្យ​ប្រត្តិបត្តិការនៃ​ការងារ​មានភាព​ងាយស្រួល​ជាងមុន​និងមានប្រ​សិទ្ធ​ិ​ភាព ។

♦  ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

* Main functions

1. Login Form ​ត្រូវបាន​ដាក់ទៅជា Landing Application page ​ដែល​ក្នុង Login Formមាន

I. Username

II. Password

III. Forgot Password  (​នៅពេល​ចុច forgot password ​តម្រូវ​ឲ្យ User វាយ e-mail ​ដែល​ចុះ​ឈ្មោះ​ទើបអាច Reset បាន ប្រសិនបើ​ភ្លេច e-mail ទៀតត្រូវទាក់ទៅ Main Administrator ដើម្បី​ Reset Username និង Password ​ឲ្យ​)

2. Signup Form Function មានតែ Main Administrator ប៉ុណ្ណោះមានសិទិ្ធ Signup ទៅ​ឲ្យ​ users or sub administrator និង​កំណត់​ដែន​កំណត់​នៃ function នានា​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់ ។

Ex: Main Administrator signup​ឲ្យ​user A ហើយគាត់​កំណត់​ឲ្យ​ user អាច​ប្រើ Function view តែប៉ុណ្ណោះ function ​ផ្សេងទៀត​មិន​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ទេ

3. ​នៅពេល​ login ជោគជ័យនឹងចូល​ទៅកាន់ Menu Page របស់ user

 ពិពណ៌នាអំពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្សេងៗ​ទៀត៖

1. Application interface មានភាពស្រស់​ស្អាត​ទាក់ទាញ

2. អាចធ្វើStudent's school fee receipt (វិក្កយបត្របង់ប្រាក់សិស្ស)

3. អាច Print និង បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​អំពីសិស្សមាន​ដូចជា​ student registration, student information, Attendance, Examination Result ជាដើម information, Attendance, Examination Result ជាដើម

4. ​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ មុនloginចូលនិងលុប, កែ​ទិន្នន័យ​បាន

5. Function CRUD (CREATE, READ, UPDATE, DELETE) : អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ត្រូវបាន​ Administrator ​កំណត់​ដែន​កំណត់​នៃ functions ឲ្យ​​ប្រើ​ប្រាស់ ។

  ផលវិបាក

​មិនទាន់​អាច​ឲ្យ​ Teacher ​ធ្វើការ​ add សិស្ស​ទៅតាម​ថ្នាក់​រៀងៗ​ខ្លួនបានដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ទិន្នន័យ​សិស្សរួម​គ្នា​ដែល​បាន add ចូលពី​ទិន្នន័យ​សិស្ស​ដែល​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន

   បច្ចេកទេស​ប្រើ

- C++ Programming Language - Binary File -  Dev C++  - Vs code

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង