សិញ ប៉សួគ៌

សិញ ប៉សួគ៌

Sinh Porsou

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Mobile App (Flutter)

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន