លី កំសាន់

លី កំសាន់

Ly Komsann

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Flash
  3. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  4. JavaScript
  5. Adobe Photoshop
  6. PHP & My SQL
  7. C# Beginning
  8. C# Database Programming
  9. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន