លី ហ៊ួ

Ly Huo

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

Animal Farm Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-05-06

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣នាក់ (Mr. Ly HuoMr. Koy Yotraboth, Mr. Touch Den)

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​សត្វចិញ្ចឹមនៅ​ក្នុង​កសិដ្ឋាន ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​អំពីចំនួនសត្វចិញ្ចឹមថ្មីៗ នីមួយៗ​ទៅតាម​ប្រភេទ​របស់វា រួចអាចត្រួត​ពិនិត្យ​សត្វ​តាមរយៈ​ក្រាប ហើយ​ក៏​អាចលុប​ទិន្នន័យ​ចំនួនសត្វចេញវិញ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាចចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​គ្រាន់តែ Log in ​នូវ Username និង Password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ ។

- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​មុខងារមួយចំនួនដូច​ខាងក្រោម​៖  - Interface និង - Menu

ពិពណ៌នាអំពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្សេងៗ​ទៀត៖

1. មានការ Design ​ស្អាត​ទាក់ទាញ

2. មាន Animation ស្រស់​ស្អាត​និងទាក់ទាញ

3. មាន​បង្ហាញ​នូវ​ពេលវេលាជាក់ស្តែង នៅពេល​ធ្វើការ​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​

4. អាចដឹងនិង​គ្រប់គ្រង​អំពីសត្វចិញ្ចឹមបាន

5. ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​សត្វ​តាមរយៈ ក្រាប ។

6. រាល់​ទិន្នន័យ​នឹង​រក្សាទុក​រហូត​លុះត្រាតែ​លុប​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​

ផលវិបាក៖

​មិនអាច​ប្ដូរ User name និង Password បាន

- អាច​គ្រប់គ្រង​បានតែសត្វ ៦ ប្រភេទ (ដូចជា ៖ គោ, ជ្រូក, ចៀម, ពពែ, សេះ, ក្របី)

​មិនអាច​បញ្ចូល​នូវ​ទិន្នន័យ​សត្វ ដែល​កើតមុន​ឆ្នាំ ២០០០ បានឡើយ

- ​ផ្នែក​មួយចំនួននៃ​កម្មវិធី តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​សិន ទើបអាច​ជ្រើសរើស​នូវ​មុខងារបន្តបាន

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​

C++ Programing Language, C++ file I/O (Binary File) , Dev C++,  Adobe Photoshop

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង