លី ហ៊ួ

លី ហ៊ួ

Ly Huo

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. C++OOP

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន