លី ហ៊ួ

លី ហ៊ួ

Ly Huo

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP