មាន​ ភក្ដី

មាន​ ភក្ដី

Mean Pheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. Java Programing
  4. C++OOP
  5. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន