មាន​ ភក្ដី

Mean Pheakdey

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Movie Theater Managment System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក, ការលក់សំបុត្រកុន និង ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​អំពីភាពយន្ត

​លក្ខណៈ​ពិសេស​
• មានការ Registerនិង Login ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី (មិនអាច​មានUsernameដូច​គ្នា​បានទេ)
• ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់រោងកុន (Movies)
- Insert : បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់ ភាពយន្ត និង ចំនួនសំបុត្រ
- Display : បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​របស់ ភាពយន្ត និង ចំនួនសំបុត្រ
- Search : ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​របស់ ភាពយន្ត តាមរយៈ ID
- Delete : លុប​ទិន្នន័យ​របស់ ភាពយន្ត តាមរយៈ ID
- Update : កែ​ទិន្នន័យ​របស់ ភាពយន្ត តាមរយៈ ID
• អាចមើល និង លក់សំបុត្រកុននិងចេញជា Invoice ជូនអតិថិជន ។
• ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់បុគ្គលិក
- Insert : បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់ បុគ្គលិក
- Display : បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​របស់ បុគ្គលិក
- Search : ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​របស់ បុគ្គលិក តាមរយៈ ID
- Delete : លុប​ទិន្នន័យ​របស់ បុគ្គលិក តាមរយៈ ID
- Update : កែ​ទិន្នន័យ​របស់ បុគ្គលិក តាមរយៈ ID
• អាចមើល Invoice នៃការលក់បាន (Sale History)
Username & Password
• Username : kdey | Password : kdey1 និង មានមុខងារ សម្រាប់​ប្តូរ Password និង បង្កើត​ថ្មី​ផងដែរ​

ផលវិបាក
Project នេះគឺអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មិនអាច​ដូរ Username ឬ Password និង មិនមានការ​កំណត់ Hall ឬ កៅអីឡើយគឺបានតែទិញសំបុត្រតែប៉ុណ្ណោះ
♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​ប្រាស់ :
• C/C++ Programming
• Dev C++, Clion 2022
📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​