ឃ្លោក ចំរ៉ាត់

ឃ្លោក ចំរ៉ាត់

Khlok Chamratt

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន