ឃ្លោក ចំរ៉ាត់

Khlok Chamratt

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

Record Daily Revenue and Expense System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-06

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ក្នុង​ការកត់ចំណូល​ចំណាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ពី​ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​យើង​មិនដឹង​ថា​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ​យើងបាន​ចំណាយ​ទៅលើ​អ្វី​ខ្លះ​ទេ ដោយសារ​យើង​មិនបាន​កត់ត្រាទុករាល់អ្វី​ដែល​យើង​ចំណាយ ដូចនេះ​កម្មវិធី​អាចជួយដល់ការកត់ចំណូល​ចំណាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

 • ​លោកអ្នក​ត្រូវ Login ដោយ​បញ្ចូល username និង password ទើបអាចចូល​ប្រើ​កម្មវិធី​បាន
 • ​លោកអ្នក​អាចកត់​នូវ​ចំណូល និង​ចំណាយ​បាន​តាមរយៈ​ការ​បញ្ចូល​ពី keyboard
 • ​លោកអ្នក​អាចមើល​នូវ​រាល់ចំណូល និង​ចំណាយ​ទាំងអស់​បាន
 • ​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​នូវ​រាល់ចំណូល និង​ចំណាយ​បាន
 • ​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ​លុប​នូវ​ចំណូល និង​ចំណាយ​បាន​តាមរយៈ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ ដែល​លោកអ្នក​បានទទួលចំណូល​ចំណាយ​នោះបាន ។
 • ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌណា​ដែល​លោកអ្នក​បានកត់​នូវ​ចំណូល​ចំណាយ​ច្រើន លោកអ្នក​ក៏​អាច​ស្វែងរក​នូវ​ចំណូល​ចំណាយ​នោះ​តាមរយៈ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​បាន​ផងដែរ ។
 • ​លោកអ្នក​អាច Logout ចេញពី​កម្មវិធី​តាមរយៈ Option Back to login
 • អាចចាកចេញពី​កម្មវិធី​តាមរយៈ option Exit System

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

 • C++ Programming
 • Dev C++ IDE
 • Binary File

📥  ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាយយក​កម្មវិធី​