វ៉ន ណារ៉ូ

វ៉ន ណារ៉ូ

Vorn Naro

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C++OOP
  4. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន