ព្រុំ មីណុត

Prom Minuth

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Daily Payment

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​ត្រូវបាន​ចែកចេញជាពីរ​ផ្នែក​ធំៗ​គឺការ​ចំណាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួននិងការ​ចំណាយ​ជាក្រុម

លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • មានមុខងារ បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ការ​ចំណាយ​
  • មានមុខងារ កែប្រែ​ទិន្នន័យ​ការ​ចំណាយ​
  • មានមុខងារ ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​ការ​ចំណាយ​តាម ​ថ្ងៃ​ ខែ ​ឆ្នាំ​
  • មានមុខងារ កំណត់​អត្រាប្តូរប្រាក់
  • មានមុខងារ រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​ដោយ​កំណត់​ឈ្មោះ​ឲ​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​គ្នា​
  • ​ផ្នែក​ចំណាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន គឺអាច​កំណត់​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​កម្មវិធី​បាន
  • ​ផ្នែក​ចំណាយ​ជាក្រុម គឺអាចគណនាការ​ចំណាយ​របស់មនុស្សម្នាក់ៗ​បាន
បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • C# Programming Language
ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង