លាម លីដារ៉ា

លាម លីដារ៉ា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ