លាម លីដារ៉ា

លាម លីដារ៉ា

Leam Lidara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន