សុង វុទ្ឋទី

សុង វុទ្ឋទី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Computer Foundation
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ