និត សុធារិទ្ឋ

Nith Sothearith

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​ទិន្នន័យ​របស់សាលា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-01-04

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង

នេះជា Home Screen ពេលចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការ និង​ផ្ទាំង Login ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ System

→ នេះជាមុខងារ​ដែល​ស្តីពីអ្នក​បង្កើត​ប្រ​ពន្ធ័ដោយមិនត្រូវការ Login

 ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ត្រឹមត្រូវ

 នេះជាការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់បុគ្គលិក

 នេះជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​របស់បុគ្គលិក