និត សុធារិទ្ឋ

និត សុធារិទ្ឋ

Nith Sothearith

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning