ហ៊ី វណ្ណរ៉ា

Hy Vannara

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Computer Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop