អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន

អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន

Un BunRoth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន