អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន

Un BunRoth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

​សេចក្តី​ផ្តើម

នេះជាកិច្ច​ការងារ​សាលា​ដែល​លោកគ្រូបានដាក់​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ធ្វើហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើការ​ចង់ក្រងបានជាសៀវភៅ ។

សៀវភៅនេះនឹង​រៀបរាប់​អំពីអ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​សិក្សា​កន្លង​មកពី​វគ្គ​ជុសជួស​កុំព្យូទ័រ​ដែល​បាន​បញ្ចប់​ក្នុង​ពេលថ្មីៗ​នេះ ។

¬ ដោយសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ និង អ្នក​សិក្សា​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​មានការកើនឡើងនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​

​កម្ពុជា ដូចនេះ ដើម្បី​ជាជំនួយដល់អ្នក​សិក្សា នឹងអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ឲ្យ​កាន់តែមានភាពស្ទត់ជំនាញលើ​ផ្នែក​នេះ

​ខ្ញុំ​បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែងចងក្រងសៀវភៅនេះឡើង ដើម្បី​បំពេញ​នូវ​តម្រូវការដល់អ្នក​សិក្សា និង អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថាសៀវភៅនេះនឹងអាចជួយបំពេញ​នូវ​តម្រូវការ ក្នុង​ការស្វែងយល់អំពី​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ (Hardware and Software) គ្រឿងផ្សម្រប​ស់​កុំព្យូទ័រ ជាងនេះទៅទៀតសៀវភៅនេះក៍ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឺះដ៍​សំខាន់​សម្រាប់​់អ្នក​សិក្សា​

​ដែល​ចង់ចាប់យកជំនាញខាងថែរក្សា និង ជួសជុល​កុំព្យូទ័រ (Computer Maintenance and Repair) ព្រមទាំង​

ខាងបណ្តាញ​កុំព្យូទ័រ (Computer Networking) ឲ្យ​យល់ដឹងពីការជួសជុលនិងថែទាំ ។

​ខ្ញុំ​រង់ចាំទទួលរាល់មតិរិះគុណ​ក្នុង​ន័យស្ថាបនា ដើម្បី​កែ​តម្រូវ​សៀវភៅនេះ​ឲ្យ​កាន់តែល្អ​ប្រសើរ​ជាងនេះ

ជាទី​បញ្ចប់ ខ្ញុំ​សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកលោកគ្រូ​ដែល​បានបង្រៀនរូប​ខ្ញុំ​បាទ ។

ឯកសារយោង

Book : Information Systems

http://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer

http://en.wikipedia.org/wiki/Server_%28computing%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Workstation

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer

http://en.wikipedia.org/wiki/Handheld_PC

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware 

​ទាញយក​អត្ថបទ