អេង វាសនា

Eng Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការរចនាសត្វព្រៃ រូបភាព​បែបជា Fantasy

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​ខាងក្រោម​នេះជារូបគំនូរមនុស្ស សត្វព្រៃ និងទឹកធ្លាក់ពី​ផ្ទាំង​គំនូរ ដែល​ត្រូវបាន​រចនាឡើងដោយខ្លួនឯងគ្រប់​ផ្នែក​នៃរូប​ទាំងអស់ ជាមួយការគូរ ផាត់ពណ៌ កាត់​រូបភាព ប្រើ​ Filter Effect ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Adobe Photoshop CS6 ។ កម្មវិធី​ Adobe Photoshop CS6 ​ក៏​មាន​សមត្ថភាព​បង្កើត​ជា​រូបCarton , 3D, Fantasyនិង Wallpaper Design ផ្សេងៗ ។

បច្ចេកទេស និង Tools ដែល​បាន​ប្រើ​រួមមាន៖

- Lasso Tool (L) : ​សម្រាប់​កាត់រូប

- Brush Tool (B) :ផាត់ពណ៍ និងលុបពណ៍

- Eraser Tool (E) :សម្រាបលុបកន្លែង​ដែល​មិនចង់បាន

- Pen Tool (P) :​សម្រាប់​គូរ​ទៅតាម​រូបរាង

- Horizontal Type Tool (T) :​សរសេរ​អក្ស

- Edit in Quick Mask Mode: ផាត់ពណ៍កន្លែង​ដែល​ចង់កាត់

- Paint Bucket Tool :​សម្រាប់​ចាកពណ៍ និងលាយពណ៍

- Dodge Tool (O) :​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ព្រាល ស ឬ​ខ្មៅ

 ការលេង Layer Effect (fx) ,

ការ​បង្កើត​ Pattern, Pen Tool, Eye Dropper, Path and Direct Selection Tool, Dodge and Burn, Eraser, Layer Mask,

ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Filter Effect ​ដូចជា​ Gaussian Blur, Stylize<Tiles>, និងការលេង Layer Blend Mode.