ហេង ប៊ុនធួក

ហេង ប៊ុនធួក

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ