ហេង ប៊ុនធួក

ហេង ប៊ុនធួក

Heng Bunthuok

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap