ហេង ប៊ុនធួក

Heng Bunthuok

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​គ្រប់គ្រង​នៃការលក់ទំនិញ Home Café

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​៖

  • ​សុវត្ថិភាព​ប្រព័ន្ធ​
  • ​សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​ការលក់ដូរប្រចាំ​ថ្ងៃ​ក្នុង​ហាង និង​របាយការណ៍​
  • ការគណនា​តម្លៃ​ផ្សេងៗ​ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
  •  ញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៅ​ក្នុង​ស្តុក
  • ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​
  • Interface ​ផ្ដល់​ភាពងាយស្រួក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​

📥 សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​