​គ្រប់គ្រង​នៃការលក់ទំនិញ Home Café

បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនធួក
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​៖

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​

§ http://www.mediafire.com/download/y77w19hr8w9nsfm/c.zip