ហួន សុជាតិបញ្ញា

ហួន សុជាតិបញ្ញា

Houn Socheatpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap