ហួន សុជាតិបញ្ញា

ហួន សុជាតិបញ្ញា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. Website Design With CSS

ស្នាដៃ