​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​់ភោជនីដ្ឋាន

បង្កើតដោយ៖ ហួន សុជាតិបញ្ញា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ ការកំម៉ុងម្ហូប និង​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក សម្រាប់​ភោជន៍ដ្ឋានមួយ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង