ហួន សុជាតិបញ្ញា

Houn Socheatpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​់ភោជនីដ្ឋាន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ ការកំម៉ុងម្ហូប និង​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក សម្រាប់​ភោជន៍ដ្ឋានមួយ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

  • មានសុវិត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​
  • អ្នក​គ្រប់គ្រង​មាន​សិទ្ធ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានគ្រប់​ប្រព័ន្ធ​
  • មានការបែងចែកមុខងារ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅតាម​មុខងារបុគ្គលិក
  • មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​កំម៉ុងម្ហូប
  • រាល់ការកំម៉ុង​ត្រូវបាន​បោះពុម្ភជាវិក័យប័ត្រ
  • មានភាពស្រួលដល់អ្នកគ្របគ្រង​នូវ​ការ Check report (បើកប្រាក់ខែ,ចំនូលប្រចាំថៃ្ង)

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Visual studio 2013 (C#)
  • Microsoft SQL Server 2013
  • Crystal Report

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង