កែ នរិន្ទ្រ

កែ នរិន្ទ្រ

​មកពី ៖ National Polytechnic Institute of Cambodia -NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃ