កែ នរិន្ទ្រ

Ke Norin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

Student management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-02

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​គ្របគ្រងសិស្សនៅសាលាមួយ ។

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  •  មានការ login
  •  មាន insert ដើម្បី​បញ្ចូល​សិស្សថ្មី
  •  មាន view ដើម្បី​មើលពត៍មានសិស្ស
  •  មាន delete ដើម្បី​លុបពត៍មានសិស្ស
  •  មាន update ដើម្បី​កែប្រែពត៍មានសិស្ស
  •  មាន search ដើម្បី​ស្វែងរក​ពត៍មានសិស្ស
  •   មាន function សម្រាប់​រាប់ចំនួនសិស្ស

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

  • Dev C++
  • C++ programming
  • File

Username : Admin Password : 1234