កែ នរិន្ទ្រ

Ke Norin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

Mini Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ទុក និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​នៃការលក់ ព័ត៌មាន​ផលិតផល ទំនិញ​ក្នុង​ស្តុក និងគណនេយ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

   ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​នៃការលក់ ព័ត៌មាន​ផលិតផល ទំនិញ​ក្នុង​ស្តុក បុគ្គលិក និងគណនេយ្យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់

    ​នៅពេល Login តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​បញ្ចូល UserName នឹង Password

   • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បង្កើត​គណនី កែប្រែ​ឈ្មោះ​គណនី និង លេខ​សម្ងាត់​
   • ​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក នឹង មើល​តាមរយៈ Database
   • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ចំណូល​ចំណាយ​តាមរយៈ​របាយកាណ៍​ប្រចាំ​ថ្ងៃ និងខែ
   • បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

     • Visual Studio

      • SQL Server Database

       ​ទាញយក​