ស៊ីម ពន្លឺ

ស៊ីម ពន្លឺ

Sim Punleu

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន