បោយ សុទ្ឋិមគ្គ

បោយ សុទ្ឋិមគ្គ

Boy Sothy Meak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning