រឿន ខុនបញ្ញា

Roeurn Khonpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Hotel Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-06-19

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣ នាក់ (Pov Makara, Roeurn Khonpanha, Mork Sathim)

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការគ្រង់​ទៅលើ​ទិន្នន័យ​របស់សណ្ឋាគារ ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដូចជា  ​ទិន្នន័យ​របស់បុគ្គលិក, ទិន្នន័យ​របស់បន្ទប់ និង​សេវាកម្ម​

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖
- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​
 Menu
→ Menage on staff
- Add new staff, - View staff, - Update staff information, - Remove staff, In come de
tailManage room
- Add room, - View available room, - Update, - Delete,
Reservation
- Check in- View check in detail, - Check out

ពិពណ៌នាអំពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​ផ្សេងៗ​ទៀត៖
- មានការ Design ​ស្អាត​ទាក់ទាញ
- អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទូទៅ​របស់
Hotel’s staff   (add, view, update, delete)
- អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទូទៅ​របស់  Room (add, view, update, delete
- អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទូទៅ​របស់  
Reservation (costumer detail+ room detail)
- អាច​ប្រើ​សម្រាប់​កត់ត្រា​នូវ​ទិន្នន័យ​បន្ទប់​ដែល​បានកក់
- និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ៗ​ផ្សេងៗ ទៀត 

♦ ផលវិបាក
- Manual input
- ​មិនអាច​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ bar code និង​ Qr code
​បច្ចេកវិទ្យា​ចាស់​មិនទាន់​សម័យ

បច្ចេកទេស​ប្រើ​
- C++ Programing Language , - Binary File, -   Dev C+

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង