រឿន ខុនបញ្ញា

រឿន ខុនបញ្ញា

Roeurn Khonpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. C++OOP