ញ៉ វង្ស

Nhar Vong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី AFCGI Cambodia

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម cocacola

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នេះជា​រូបភាព​ដែល​ Design  ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូម៉ូសិន​របស់​ក្រុមហ៊ុន cocacola  ​ដែល​មាន​រូបភាព​ដូចជា​៖ មនុស្សស្រីកាន់ cocacola ​បង្ហាញ​ពីការពេញចិត្តអាចញាំបានគ្រប់វ័យ នឹង រូបឡូហ្គោ cocacola ជាដើម 

បច្ចេសទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ​ 

បច្ចេកទេស និង Tools មួយចំនួន​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ការ Design មាន​ដូចជា​ Move Tool, Polygonal lasso Tool, Pen Tool, Convert Point Tool, Direct Selection Tool, Brush Tool, Ellipse Tool, Horizontal  Tool, Free Transform, រួម​ជាមួយនឹង Effects ​ទៀតផង​ រូប នឹង​រូបឡូហ្គោ​ចម្លង​ពី Internet