ញ៉ វង្ស

ញ៉ វង្ស

Nhar Vong

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី AFCGI Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop