ញ៉ វង្ស

ញ៉ វង្ស

​មកពី ៖ AFCGI Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ