ឡាយ គីម ឡុង

ឡាយ គីម ឡុង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃ