គឹម សូឡី

គឹម សូឡី

Kim Solei

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Python
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming