សុខ វត្ថា

សុខ វត្ថា

Sok Votha

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន