សុខ វត្ថា

Sok Votha

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Bank Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​នៃការ​រក្សាទុក និងដក់ប្រាក់ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • មាន​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​មុនចូល​ប្រើ​ប្រាស់​
  • ​បង្កើត​គណនី​សម្រាប់​អតិថិជន (Update , Delete , Search)
  • ​គ្រប់គ្រង​លើបុក្គលិក (Insert , Update ,Search , Delete)
  • ​គ្រប់គ្រង ការដកប្រាក់
  • ​គ្រប់គ្រង ការដាក់ប្រាក់
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Visual Sutdio
  • Binary File
Username : abc
Password : 123