អូន ម៉ារ៉ា

Aun Mara

ឆ្នាំសិក្សា 2015

Data Synchronizer

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់ Synchronize រាល់​ទិន្នន័យ​គ្រប់ Tables ដែល​មាន​ក្នុង Database មកទុក​ក្នុង​ម៉ាសុីន Computer របស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • មាន​លក្ខណៈ Dynamic
  • ​បង្កើត Trigger ក្នុង Database ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
  • Synchronize រាល់​ទិន្នន័យ​គ្រប់ Tables ដែល​មាន​ក្នុង Database មកទុក​ក្នុង​ម៉ាសុីន Computer របស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​
  • អាចចាប់បានរាល់ការ Insert Update Delete នៅ​ក្នុង Database ហើយប្រមូល​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​មក Update ក្នុង File របស់ម៉ាសុីនអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

  • C# Programming Language
  • Microsoft Visual Studio
  • Microsoft Sql Server

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង