អូន ម៉ារ៉ា

អូន ម៉ារ៉ា

Aun Mara

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

 1. C/C++
 2. Mobile App (Flutter)
 3. HTML+HTML5&CSS
 4. JavaScript + Jquery
 5. OOP PHP
 6. PHP & My SQL
 7. Python
 8. SQL Server 2008 (Developer)
 9. C# Beginning
 10. C# Database Programming
 11. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន