អូន ម៉ារ៉ា

អូន ម៉ារ៉ា

Aun Mara

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript
  4. OOP PHP
  5. PHP & My SQL
  6. Python
  7. SQL Server 2008 (Developer)
  8. C# Beginning
  9. C# Database Programming
  10. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន