អូន ម៉ារ៉ា

Aun Mara

ឆ្នាំសិក្សា 2015

Point Of Sale Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Android Programming I
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2023-04-06

ស្នាដៃសិស្ស​បញ្ចប់​មុខវិជ្ផា Flutter Level 1 http://training.antkh.com/flutter_level_1.aspx

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នកលក់ដូរតូចតាច ឬ​អ្នកលក់ Online ឲ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់ និង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការចេញ Invoice ឲ្យ​ភ្ញៀវ

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

• ជា​ប្រភេទ Stand Alone App
• User អាច​បញ្ចូល​ប្រភេទ​ផលិតផល និង​ឈ្មោះ​ផលិតផល ជាមួយនឹង​ការ​កំណត់​តម្លៃ​
• អាច​បញ្ចូល និង​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​អតិថិជនបាន (Customer Contact Info)
• អាច​ស្វែងរក (Search) ផលិតផល​នីមួយៗ​
• មុខងារ​គ្រប់គ្រង​់ការលក់ (POSM) អាច​ភ្ជាប់​ជាមួយ Printer សម្រាប់ Print វិក័យបត្រ័​យ៉ាង​ងាយស្រួល​
• អាច​ទាញយក​របាយការណ៍​លក់ចេញជា File Excel (Sale Report Generator)
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

• Flutter Programming Language

• SQLite

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​