ព្រឿង ជីសូរ

ព្រឿង ជីសូរ

Proeung Chiso

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Node.js +Express
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន