ព្រុំ មីណុត

Prom Minuth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Student Managment System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​ដែល​ខ្ញុំ​សរសេរ​ឡើងនេះវាមាន​តួនាទី​គ្រប់គ្រង​ពិន្ទុ​របស់សិស្ស ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

 • Log in account ដើម្បី​ចូល​កម្មវិធី បើសិន​កម្មវិធី​នោះ​មិនទាន់​ធ្វើការ signup នោះទេ​វានឹង​ឲយើង​បង្កើត​គណនីយ១ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
 • អាច​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​របស់សិស្ស​ណាមួយ​តាមរយ: ID
 • អាច​ធ្វើការ​UPDATE​ទិន្នន័យ​របស់សិស្ស​ណាមួយ​តាមរយ: ID
 • អាច​ធ្វើការ​SEARCH​ទិន្នន័យ​របស់សិស្ស​ណាមួយ​តាមរយ: ID
 • អាច​ធ្វើការ​តម្រៀប​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សតាមរយ:IDពីតូចទៅធំដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
 • អាច​ធ្វើការ​LOGOUT ACCOUNTហើយ​នៅពេល​LOGOUT រួចរាល់ហើយវានិងឲយើង​បង្កើត​គណនីយថ្មី១ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
 • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការបញ្ជាលើOPTION នីមួយៗ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ARROW KEY
 • មានតារាងនិងពណ៍ត្រឹមត្រូវ​ងាយស្រួល​ដល់USER​ក្នុង​មើលនិង​ប្រើ​ប្រាស់​
 • ​នៅពេល​យើង​បញ្ចូល​ពិន្ទុ​របស់សិស្សវា​អនុញ្ញាត​ឲយើង​បញ្ចូល​បានតែលេខនិងសញ្ញា (.) តែប៉ុណ្ណោះ
 • មិន​អនុញ្ញាត​ឲយើង​បញ្ចូល​IDដ​ដែល​ៗ​នោះទេ
 • PASSWORD អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​លុះត្រាតែ​ចាប់ពីប្រាំបីខ្ទង់ឡើងទៅ
 • អាចមើលព័ត៍មានរបស់សិស្សតាមលំដាប់​ពិន្ទុ​ដែល​បាន​កំណត់​ដែល​មាន​ដូចជា​សិស្ស​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ជាងគេ សិស្ស​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ល្អបង្គួរ សិស្ស​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​មធ្យមសិស្ស​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ធ្លាក់ ។

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
 • C++ Programming Language
 • Dev C++
 • File
Username : Dara
Password : 12345678
📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង