ផាន់ សុធីរោ

Phann Sothyro

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

PC Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-29

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ផលិតផល​ក្នុង​ហាង​កុំព្យូទ័រ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • មាន​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​User​បញ្ចូល​ username និង password ដើម្បី​ login ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​
  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ធ្វើការ Input ​ផលិតផល​ថ្មីចូលបាន
  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ធ្វើការ Update ​ទិន្នន័យ​របស់​ផលិតផល​ដែល​បាន​បញ្ចូល​រួចដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ barcode
  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ធ្វើការ Delete ​ផលិតផល​នីមួយៗ​បានដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ barcode
  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច Search រក​ផលិតផល​ណាមួយ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់ barcode
  • មានមុខងារ​បង្ហាញ​មកវិញ​នូវ​រាល់​ផលិតផល​ទាំងអស់​ទៅកាន់ User
  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ធ្វើការ Buy ​ផលិតផល​នីមួយៗ​បាន​ច្រើន​ដង

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

  • ភាសា C++ Programming
  • ​កម្មវិធី Dev C++

- Username: sept - Password: 2909

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​