ងូវ អ៊ុយផេង

ងូវ អ៊ុយផេង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ