ស្នាដៃ​សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាស្នាដៃដែលបង្កើតដោយសិស្សសិក្សានៅអាន បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សារបស់ពួកគេ ។

Food Ordering Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស្លេះ រ៉ហ្វាត (Sles Rofath)

Booking Buses

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សិញ ប៉សួគ៌ (Sinh Porsou)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រឿន ខុនបញ្ញា (Roeurn Khonpanha)

UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ អឿន ដាវីដ (Oeun David)

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ភក្តី ម៉េងស្រ៊ាង (Pheakdey Mengsreang)

Hospital Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ចាំង ជីងសុង (Taing ChingSong)

Phone Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ធីម ប៊ុនហូវ (Thim Bunhuv)

Travel Agency Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ យ៉ង់ ប៊ុនឡេង (Yong Bunleng)

Animal Farm Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ លី ហ៊ួ (Ly Huo)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ញ៉ឹក សុវណ្ណរតនៈ (Nhik Sovanrothanak)

Library Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ អឿន ដាវីដ (Oeun David)

BigBike Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សាន មុនីអក្ខរា (San Monyakkhara)

THE KDEY FOODIE

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Android Programming I
បង្កើតដោយ៖ មាន​ ភក្ដី (Mean Pheakdey)

Book Store Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ គង់​ ច័ន្ទរក្សា​ (Kong Chanraksa)

Car Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ អ៊ាវ ផានិត (Eav Pheanith)

Clothing Online Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឈាន សីហា (Chhean Seyha)

Hospital Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន ចាន់ឆៃហុង (Sorn Chanchhaihong)

Testing Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ នុច ចំណាន (Nuch Chamnan)

ANT Coffee Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ប៉េ ពន្ឋរាយ (Pe Punreay)

Electric bill and Water bill Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផាន លីហ៊ (Phan Ly Hor)

Motor Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ទូច សុធា (Touch Sothea)

Digital Clock

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឆន វិឆ័យ (Chhorn Vichhai)

Book Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សាន មុនីអក្ខរា (San Monyakkhara)

English School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ចាំង ជីងសុង (Taing ChingSong)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ នុច ចំណាន (Nuch Chamnan)

Point Of Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ Android Programming I
បង្កើតដោយ៖ អូន ម៉ារ៉ា (Aun Mara)

Movie Theater Managment System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ មាន​ ភក្ដី (Mean Pheakdey)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាន់​ ហាងសាផូ (Tan HangSapho)

Library Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សុខ លាងស៊ីវ (Sok LeangSiv)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស្វាត ម៉ានិត (Svat Manith)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ គង់​ ច័ន្ទរក្សា​ (Kong Chanraksa)

Staff Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ម៉ម ចាន់វិឆៃ (Mam Chanvichay)

Computer Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ចាន់ ភូមរ៉ា (Chan Phumra)

PC Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផាន់ សុធីរោ ( Phann Sothyro)

Authenticator

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លាម លីសុផារ៉ា (Leam Lisophara)

Library Controller System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឃុន ម៉ាឡែន (Khun Malen)

Hight School Coffee And Tea

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ លី ជីគង់ (Ly Chikong)

Vireak’ s Bookshop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន វីរៈ (Sun Vireak)

Record Daily Revenue and Expense System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឃ្លោក ចំរ៉ាត់ (Khlok Chamratt)

POPCORN TIMES

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រឿន ប៉ហាយ (Rouen Porhay)

McDonald's Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ហុង សុជាតិ (Hong Socheat)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាំង ប៉ុនធឿន (Tang Ponthoeun)

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជួន សុភក្រ្ត័ (Choun Sopheak)

Restaurant Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ផង់ ឆេងគីម (Phong Chhengkim)

Alexa's Mart Management system

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឃួន អាឡិចហ្សា (Khoun Alexa)

Naro's in-store products management system

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វ៉ន ណារ៉ូ (Vorn Naro)

Mart Management system

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ កឿន ដូច (Kourn Doch)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង MART

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ មាស សិលា (Meas Sila)

Online Burger Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រ៉ន គឹមហ៊ុយ (Ran Kimhuy)

Computer Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ឆាយ លីន (Chhay Lin)

Football Payment Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡាច ដារ៉ូត (Lach Darot)

Product Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស្រេង បូណា (Sreng Bona)

Data Synchronizer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អូន ម៉ារ៉ា (Aun Mara)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ភេសជ្ជៈ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ កៅ បញ្ញា (Kao Panha)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ក្រិត តុលា (Krith Tola)

School Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡៃ ធូរ៉ា (Lai Thoura)

Bank Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សុខ វត្ថា (Sok Votha)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ខេម ទិត (Khem Tith)

Pawn Shop Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សាយ សុផាន់ណារ៉ុង (Say Sophannarong)

Daily Payment

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ មីណុត (Prom Minuth)

Computer Shop Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ តាំង ជិញថាយ (Tang ChingThay)

Windows Phone

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន គា (Sorn Kea)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡៃ ធូរ៉ា (Lai Thoura)

Student Managment System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ព្រុំ មីណុត (Prom Minuth)

Speech Recognition and Remote

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ យុត សុផានិត (Yut Sophanet)

Pawn Shop Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សាយ សុផាន់ណារ៉ុង (Say Sophannarong)

Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ SQL Server for Developer
បង្កើតដោយ៖ កាន់ ឃី (Kann Khy)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ហ៊ន់ ណាំហ័ង (Houn Namhorng)

Phone Shop Management Syst

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជា សេង ហាក់ (Chea Seng Hak)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ វុឌ្ឍ អាទិត្យកំលាំងឯក (Vuth Athithkamlangek)

Staff Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡូវ ហុងថវិកា (Lov Hong thakvika)

Mart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡូវ ហុងថវិកា (Lov Hong thakvika)

Student Information System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សុខ​ ហៃ (Sok Hai)

Student Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ជា សេង ហាក់ (Chea Seng Hak)

Mail Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លាម លីដារ៉ា (Leam Lidara)

FTP Server

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ លាម លីដារ៉ា (Leam Lidara)

Mini Shop

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

POS Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ចេង គង់ (Cheng Kung)

Khmer Angkor Hotel Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ អ៊ឹង ម៉េងសេង (Oeng Mengseng)

Flappy Bird

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ សៀង សុធារ៉ា (Sieng Sotheara)

School Management Software

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ លី សុពុទ្ឋា (Ly Soputhea)

Student management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ កែ នរិន្ទ្រ (Ke Norin)

Java Executable File Builder

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ទុម សកល (Tum Sakal)

Dictionary

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គង់ ម៉េងហួរ (Kong Meng Hour)

Bus Reservation SyStem

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ សៀង សុធារ៉ា (Sieng Sotheara)

Scramble Words

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា (Rith Leakmonyta)

Movie Ticket Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ រិទ្ឋ លក្ខម៉ូនីតា (Rith Leakmonyta)

Orggy Family Running Game

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ (Chum Sopanhapich)

KeaCatchBall

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ស៊ន គា (Sorn Kea)

Stock Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ចេង សុកណេង (Cheng Sokneng)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះសំណាក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

ChatSystem

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គួច កំណប់ (Kuoch Kamnab)

​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​បណ្ណាល័យ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សឿង សែ (Soeung Se)

Sale Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហាក់ យូឡុង (Hak Youlong)

CRT Dictionary English-Khmer

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ជុំ រដ្ឋា (Chum Ratha)

​គ្រប់គ្រង​ការលក់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C/C++
បង្កើតដោយ៖ ឡី កំថូង (Ley Kamthong)

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ៅការសំណង់

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ VB.NET Database
បង្កើតដោយ៖ តែ ប៉ោជៀក (Teo Paocheak)

Song Management

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ ឡេង ភក្តី (Leng Pheakdey)

StarMart Management System

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ សួង រ៉ាម៉ន (Soung Ramorn)

​គ្រប់គ្រង​ការលក់ម្ហូប និងភេសជ្ជៈ

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ឡាយ គីម ឡុង (Lay Kim long)

​គ្រប់គ្រង​នៃការលក់ទំនិញ Home Café

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ ហេង ប៊ុនធួក (Heng Bunthuok)

Picture Name

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# Database
បង្កើតដោយ៖ គឹម សូឡី (Kim Solei)

វចនានុក្រមអង់គ្លេស-​ខ្មែរ​

សម្រាប់មុខវិជ្ជា៖ C# for Beginner
បង្កើតដោយ៖ គឹម សូឡី (Kim Solei)